HoPe-team in actie - januari 2018

Het woord is aan Oscar Hilares, onderwijsmedewerker

2018 01 HoPe team in actie DSC01896 2In de laatste maand van het jaar 2017 was er een politieke crisis in Peru. De oppositie dreigde de president naar huis te sturen. Er was onvrede over het economisch beleid waardoor de economische groei stagneerde. Ook, of misschien zelfs op de eerste plaats, was er weer eens een grote corruptieaffaire aan het licht gekomen. Dat is hier aan de orde van de dag. Het is ongelooflijk hoeveel verschillende trucs de bovenlaag heeft verzonnen om zich te verrijken. De corruptie plaagt ons al vanaf de eerste dagen van onze republiek. Daar moet een eind aan komen.

De crisis is nu weer even tijdelijk afgewend. Dat geeft ook HoPe wat rust. Als er een regeringswisseling is, wisselen hier namelijk ook de beleidsmedewerkers van de overheden. Dat betekent voor ons dat we weer veel tijd moeten investeren in het opbouwen van contacten met de nieuwelingen, zowel op landelijk als op regionaal niveau. Het duurt dan weer een tijd totdat je vooruitgang met je werk kunt gaan boeken.

Ik zal iets vertellen over de projecten waar ik persoonlijk bij betrokken ben: de Albergue van Patacancha en het onderwijsnetwerk in Tiracancha.

 

De Albergue – het schoolinternaat – in Patacancha

2018 01 HoPe team in actie 22

Zoals bekend is de Albergue opgericht voor jongeren die heel ver van de middelbare school wonen. Gedurende het afgelopen jaar verbleven er 49 studenten, waaronder iets meer jongens dan meisjes.  Daarbij waren er 7 jongeren die dit jaar hun eindexamen hebben gehaald.

We beschouwen het als een succes dat we erin zijn geslaagd de ouders van deze jongeren bij het beheer en beleid van de Albergue te betrekken. De ouders van de leerlingen besturen nu de Albergue zelf, met HoPe op de achtergrond. Het idee daarachter is om de ouders meer te laten deelnemen aan het onderwijsgebeuren van hun kinderen, niet alleen op het niveau van karweitjes doen en bijdragen in de kosten, maar ook op het gebied van het organiseren en besturen. Alles bij elkaar is dat dit jaar vrij goed gegaan; we gaan er mee door.  

Tegelijkertijd is het ministerie ook alsmaar aan het denken over dit soort internaatsvoorzieningen bij scholen op andere plaatsen. HoPe houdt hierover contact met het ministerie, ook al leidt dat niet direct tot concrete resultaten. Wat we daarmee wel bewerkstelligen is dat Patacancha hoe dan ook in het blikveld blijft, wat van belang is voor de toekomst.

 

Het onderwijsnetwerk in Tiracancha

In Tiracancha en omgeving functioneert al enige tijd een samenwerkingsverband, bestaande uit docenten van de verschillende onderwijsniveaus: kleuter, basis en middelbaar onderwijs. Dit jaar hebben de deelnemers hard gewerkt aan de uitwerking van schoolwerkplannen, jaarleerplannen en huisreglementen. Hierdoor verloopt het onderwijs veel beter en worden er ook erkende resultaten behaald. Dit in tegenstelling tot vroeger toen het allemaal wat chaotisch en willekeurig verliep. Iedereen weet nu wat er in het onderwijs moet gebeuren en welke resultaten de leerlingen moeten halen voor het diploma.

Het bijzondere is dat dit allemaal gerealiseerd is in goede samenwerking en zonder dat de leerlingen er onder leden. De docenten hebben het tot stand gebracht in de tijd na de schooltijd van de leerlingen.

Op dezelfde manier is de systematische beschrijving van “Spaans als tweede taal” ter hand genomen en afgerond. Op dit moment wordt het nog nagekeken door een linguïst van de Rutgers Universiteit. Dan is het klaar.

Het document waarin een en ander is vastgelegd is een goed uitgangspunt om het onderwijs in “Spaans als tweede taal” verder te verspreiden onder andere scholen in de regio, die om een model verlegen zitten. Zo heeft de regionale overheid van het nabijgelegen Calca dit model ook al ingevoerd.

Onlangs hebben de docenten van het samenwerkingsverband Tiracancha een sterk appèl gedaan op HoPe om hen te blijven ondersteunen bij het consolideren van de onderwijsprocessen die zij de afgelopen tijd op gang hebben gebracht. Dankzij de inspanningen en de initiatieven van de docenten en met steun van HoPe is Tiracancha  een belangrijke kwalitatief goede onderwijsinstelling geworden, een voorbeeld voor de regio.

 

2018 01 HoPe team in actie DSC01898 2 Dank

Ik dank alle vrienden van HoPe voor het werk en voor de activiteiten waarmee HoPe een glimlach tovert op de gezichten van de kinderen van ons land, die onderwijs krijgen met respect voor hun manier van leven en voor hun taal, op zoek naar volwaardige ontwikkeling. Als Peruaan voel ik me vaak gefrustreerd door de onmacht, door de corruptie en door de omstandigheid dat veranderingsprocessen zo langzaam gaan. Maar ik ben heel blij sinds we met HoPe een beetje kunnen bijdragen om in deze toestand verandering te brengen. Daarvoor ben ik jullie en al die mensen die belangeloos hun steun geven heel dankbaar.

Gegroet en we blijven in contact!

Oscar Hilares

[tijdens zijn bezoek aan Amsterdam een paar jaar geleden]

Press enter to search
Press enter to search